Centrum Inicjatyw Społecznych "Przy Parku" Ożarów Mazowiecki, Poznańska 292, tel /22/ 292 61 61

z
a
p
i
s
y
z
a
p
i
s
y

Regulamin akcji 4XF w Centrum Inicjatyw Społecznych „Przy Parku”

I. SŁOWNICZEK
Użyte w Regulaminie zwroty oznaczają:
CIS – Centrum Inicjatyw Społecznych „Przy Parku”
4XF – nazwa akcji która odbywać się będzie w dniach 27.06 – 22.07 w Centrum Inicjatyw Społecznych „Przy Parku”
Dyrektor – Dyrektor Domu Kultury „Uśmiech”,
Organizator – Centrum Inicjatyw Społecznych „Przy Parku”
Wszystkich uczestników  zajęć i  imprez obowiązuje bezwzględne przestrzeganie stosownych przepisów przeciwpożarowych, porządkowych i bezpieczeństwa. W przypadku  jakiegokolwiek zagrożenia uczestnicy zajęć i imprez obowiązani są do stosowania się do poleceń Pracownika .
II. ZASADY, MIEJSCE ORAZ CZAS ZAJĘĆ I IMPREZ
1. Osobami wyznaczonymi do koordynowania zajęć są Pracownicy CIS.
2. Osoby poniżej 16 roku życia powinny przebywać pod opieką opiekunów. Uczestnictwo oraz przebywanie osób poniżej 16 roku życia w CIS bez opiekunów możliwe jest jedynie w przypadku pisemnej zgody opiekuna, dostarczonej z własnoręcznym podpisem na formularzu zgłoszeniowym, który znajduje się na stronie www.4xf.cisprzyparku.pl lub w siedzibie CIS.
3. Zajęcia są prowadzone przez instruktorów, którzy mają prawo zawiesić uczestnika zajęć w przypadku naruszenia przez taką osobą regulaminów.
4. W zajęciach mogą uczestniczyć tylko osoby zapisane jako uczestnicy za pomocą formularza zgłoszeniowego dostępnego w siedzibie CIS oraz na stronie www.4xf.cisprzyparku.pl
5. Za wszelkie szkody wyrządzone przez osoby nieletnie wszelką odpowiedzialność (w tym odpowiedzialność materialną) ponoszą ich opiekunowie .
6. Program 4XF jest realizowany w CIS w okresie 27.06 – 22.07. 2016r.
7. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie zajęć decyzję podejmuje Dyrektor Domu Kultury.
8. Zajęcia i imprezy odbywają się wyłącznie w wyznaczonym przez Instruktora miejscu, w godzinach pracy CIS.
9. Czas zajęć i imprez ustalony jest na podstawie terminarza przygotowanego przez pracowników CIS który dostępny jest na stronach www.4xf.cisprzyparku.pl
10. Zabrania się przebywania na terenie CIS osobom pod wpływem alkoholu i środków odurzających.
11. Na terenie CIS obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu oraz spożywania alkoholu.

III. WYPOSAŻENIE PRACOWNI I SAL, W KTÓRYCH ORGANIZOWANA JEST AKCJA
1. Uczestników zajęć obowiązuje zakaz wynoszenia bez zgody instruktora wyposażenia pracowni  lub sali poza budynek CIS.
2. Odpowiedzialność za zniszczenia wynikające z niewłaściwego użytkowania wyposażenia pracowni lub sali ponosi osoba nie przestrzegająca zasad ich użytkowania. W przypadku osób nieletnich są to rodzice/prawni opiekunowie tej osoby.
3. Za ustalenie osoby odpowiedzialnej za powstałą szkodę odpowiada instruktor prowadzący zajęcia lub pracownik CIS nadzorujący imprezę.
4. W pomieszczeniach CIS znajduje się kamera wizyjna. Urządzenie to nie rejestruje zapisu audio-wideo.
5. W sytuacjach łamania regulaminu, poszczególne osoby tracą możliwość korzystania z wyposażenia oraz pomieszczeń CIS oraz uczestnictwa w akcji „4XF”.
IV. INFORMACJE DODATKOWE
1. Każda osoba, która dokonała rejestracji w ramach akcji „4XF” zobowiązuje się do utrzymywania kontaktu z CIS i w miarę możliwości potwierdza lub odwołuje swoją obecność na spotkaniach. Głównie ma to na celu taką organizację, aby skompletować odpowiednio grupy i zapewnić najlepszy komfort spotkań.
2. Podczas spotkań w celach popularyzacji CIS wykonywane są zdjęcia oraz zapis audio-wizualny. Każda osoba biorąca udział wyraża zgodę na publikacje. W przypadku braku takiej zgody – zgłaszamy taką informację wszystkim uczestnikom spotkań a przede wszystkim pracownikom CIS. Brak takiej informacji uważany jest za udzielenie zgody na użycie wizerunku swojego oraz swojego podopiecznego do celów związanych z działalnością CIS.
V. POZOSTAŁE POSTANOWIENIA
1. CIS zastrzega sobie prawo do wykorzystywania i przetwarzania danych osobowych, zdjęć i nagrań filmowych w celach informacyjnych i promocyjnych związanych ze swoją działalnością. Uczestnicy zajęć i imprez organizowanych przez CIS wyrażają tym samym zgodę na wykorzystywanie ich danych podanych do wiadomości CIS oraz zdjęć i nagrań filmowych z ich udziałem zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 ze zm.)..

 

 

ZAPISY na FOOTBALL WEEK
FORMULARZ do FOOTBALL WEEK
ZAPISY na FOTO WEEK
FORMULARZ do FOTO WEEK
ZAPISY na FASHION WEEK
FORMULARZ do FASHION WEEK
ZAPISY na FAST WEEK
FORMULARZ do FAST WEEK

formularze są przygotowane do wydruku

prosimy je wypełnić i dostarczyć do nas z podpisami